نمونه سوالات آمار و مدلسازي (سوم تجربي)
رديف توضيحات لينك دانلود
1 دبيرستان آبسال تهران نمونه 1 دريافت نمونه سوال
2 دبيرستان آبسال تهران نمونه2 دريافت نمونه سوال
3 دبيرستان آبسال تهران نمونه 3 دريافت نمونه سوال
4 دبيرستان شاهد امام نمونه 1 دريافت نمونه سوال
5 دبيرستان شاهد امام نمونه 2 دريافت نمونه سوال
6 دبيرستان شاهد امام نمونه 3 دريافت نمونه سوال
7 دبيرستان شاهد امام نمونه 4 دريافت نمونه سوال
8 دبيرستان فرزانگان نمونه 1 دريافت نمونه سوال
9 دبيرستان فرزانگان نمونه 2 دريافت نمونه سوال
10 خرداد 83 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 84 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
12 فروردين 85 دبيرستان شاهد امام دريافت نمونه سوال
13 نمونه سوال خرداد استان اصفهان دريافت نمونه سوال
14 نمونه سوال نوبت اول استان اصفهان دريافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك دوم رياضي دريافت نمونه سوال
16 خرداد ماه 86 دبيرستان شهيد نجفي اراك سوم تجربي دريافت نمونه سوال
17 دي ماه 86 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
18 خرداد ماه 87 دبيرستان ايثارگران اراك دريافت نمونه سوال
|+| نوشته شده توسط بنیامین در یکشنبه ۲۳ خرداد۱۳۸۹  |
 
 
بالا